Tady najdete skoro vše ze Středověku.

Václav I.

8. června 2009 v 19:35 | J.Flam
Václav I.Václav I.
Král český

Pečeť Václava I.
Doba vlády 1230 - 1253
Korunovace 1228
Narození 1205
Praha
Úmrtí 23. září 1253 (48 let)
Králův Dvůr
Pochován Klášter Na Františku
Předchůdce Přemysl Otakar I.
Následník Přemysl Otakar II.
Manželky Kunhuta Štaufská (1224-48), * 1200, † 1248
Potomci Vladislav Český
Přemysl Otakar II.
Dynastie Přemyslovci
Otec Přemysl Otakar I.
Matka Konstancie Uherská


Václav I. (1205 - 23. září 1253), zvaný též Jednooký, byl čtvrtý český král z rodu Přemyslovců, druhorozený syn Přemysla Otakara I. a jeho druhé manželky Konstancie Uherské.Obsah [skrýt]
1 Původ
2 Korunovace
3 Jednooký král
4 Boje s rakouským vévodou a markrabím Přemyslem
5 Boj proti Tatarům
6 Vzpoura mladšího syna
7 Babenberské dědictví
8 Potomci
9 Genealogie
10 Královská města (pravděpodobně) založená během vlády Václava I.
10.1 Čechy
10.2 Morava
11 Související články
12 Externí odkazy
13 Literatura


[editovat]
Původ

Potomci Přemysla a Konstancie projevovali v přemyslovském rodě až nezvyklou rodinou soudržnost. Václavovou sestrou byla Anežka Přemyslovna, později svatá Anežka Česká, nebo polská kněžna Anna Lehnická a korutanská vévodkyně Judita; jeho bratři byli moravskými markrabaty, nejdříve Vladislav a poté Přemysl.

[editovat]
Korunovace

Přemysl Otakar I. chtěl zajistit ještě za svého života titul krále pro svého syna Václava tak, aby nevznikaly pochyby o legitimitě Václavovy volby. Celý plán spočíval v tom, že na pražském shromáždění české šlechty v červnu 1216 někdo navrhne zvolení Václava coby českého krále, k čemuž se měl připojit i bratr Přemysla, moravský markrabě Vladislav Jindřich. Jakoby překvapený král bude s tímto záměrem souhlasit. Šlo o to, aby tento akt nepopudil šlechtu, která jako jediná mohla volit českého krále.

Plán do písmene vyšel a hned dalšího dne vyslal král za císařem Fridrichem II. posla, který jej o tom informoval. Císař dne 26. července 1216 s tímto souhlasil (nic jiného mu ani na základě Zlaté buly sicilské nezbývalo). Volbou Václava I. tak definitivně padl starobylý princip seniorátu (ten se beztak prakticky nedodržoval) z doby Břetislava I., podle kterého měl na český trůn nastoupit vždy nejstarší Přemyslovec. Od trůnu tak byli odstaveni příslušníci vedlejších větví rodu.

Václav byl korunován 6. února 1228, ještě za vlády svého otce jako "mladší král". Obřad provedl mohučský arcibiskup Siegfried z Eppenštejna a poprvé při něm bylo upuštěno od starodávného slovanského rituálu. Ve shodě se pražským a olomouckým biskupem i velmoži Přemysl Otakar a Václav stanovili, že jejich nástupci budou korunováni arcibiskupy z Mohuče. V případě, že by zástupce mohučské diecéze odmítl, biskupa vykonajícího obřad si měl vybrat český monarcha.

[editovat]
Jednooký král

Pečeť kralevice Václava I. z roku 1224 (na kresbě Augusta Sedláčka)

Samostatně, i když pod silným vlivem své matky a sestry, začal vládnout po otcově smrti v roce 1230. Jedinou ženou Václava I. byla od roku 1224 dcera římského krále Filipa Švábského Kunhuta Štaufská, se kterou byl zasnouben už ve svých dvou a jejích snad sedmi letech. Manželé měli pět dětí.

Od dětství byl Václav zvláštní - neurotický, možná psychicky chorý. Miloval potulky hlubokým lesem, vášnivě lovil a právě při jednom z lovů přišel o levé oko. Zvláštně zní informace kronikářů o tom, že král Václav nesnášel zvuk kostelních zvonů. Vyvolával u něj kruté bolesti hlavy a jakési záchvaty podobné epilepsii. Proto kdekoliv se objevil, během jeho přítomnosti nesměly znít zvony. Lékařskou terminologií se tato choroba nazývaná idiosynkracie - zvýšená přecitlivělost na určité frekvence zvukového vlnění.

Za panování Václava I. do Čech přichází gotický životní styl, rytířská kultura, turnaje, šíří se obliba dvorské poezie a zpěvů. Jeho vláda je spojována s upevněním české státnosti, zvětšením českého vlivu v Evropě, vzestupem české šlechty, výstavbou a rozvojem měst, obchodu a řemesel.

Václav, stejně jako jeho otec a syn, podporoval příchod etnických Němců do země. Byl také první, kdo poskytl privilegia Židům, kteří za to ovšem platili nemalé částky.

[editovat]
Boje s rakouským vévodou a markrabím Přemyslem

Václav roku 1230 vtrhl do Rakouska, jelikož vévoda Fridrich II. Bojovný zapudil svou manželku Žofii, sestru uherské královny, přičemž Václavova matka také pocházela z Uher. Fridrich následujícího roku využil rozporu mezi Václavem a jeho bratrem, moravským markrabím Přemyslem, a v červenci 1231 pronikl se svým vojskem na Moravu a obsadil hrad Bítov. Poté ale rakouský vévoda onemocněl a odtáhl zpět do své země. Václav dobyl Brno a donutil bratra k poslušnosti.

Císař Fridrich II. uvrhl Fridricha Bojovného do říšské klatby (1236) a snažil se rozšířit svou moc do jeho teritoria. Pověřil Václava vedením války s ním. Český král se zmocnil Dolního Rakouska i Vídně.

Hádka mezi Václavem I. a císařem Fridrichem II. na obrazu z 19.století od Věnceslava Černého

Václav ovšem stěží mohl být potěšen tak zjevnou expanzí císařské autority tak blízko svých hranic. Diplomacie říšských knížat, obávajících se toho, že by císař ziskem Rakous příliš posílil svou moc, vedla k usmíření českého krále s Fridrichem Bojovným. Císař zrušil v roce 1237 klatbu raději zrušil, než by riskoval další otevřenou bojovou frontu.

Fridrich Bojovný nakonec zaslíbil svou neteř Gertrudu Václavovu synovi Vladislavovi a jako věno odevzdal pod českou správu území Rakous severně od Dunaje.

V letech 1233 a znovu 1237 se Václav I. dostal do konfliktu se svým mladším bratrem Přemyslem, markrabětem moravským. Příčinou sporu bylo předání Břeclavska Oldřichu Korutanskému, synovi nejstarší Václavovy sestry Judity. Václav s početným vojskem přitáhl na Moravu a Přemysl uprchl do Uher ke králi Bélovi IV. Přičiněním Bély a královny vdovy Konstancie se bratři smířili a Přemyslova vláda na Moravě byla omezena jen na Olomoucko a Opavsko.

[editovat]
Boj proti Tatarům

Václav I. se velkou měrou zasloužil o odražení mongolského (tatarského) vpádu do střední Evropy a značné ušetření českých zemí před Tatary. Opevnil pohraniční hory a vytáhl na pomoc knížeti Jindřichovi II. Pobožnému, svému švagrovi. Jindřich ovšem na Čechy nemohl čekat, 9. dubna 1241 svedl bitvu u Lehnice, která mu byla osudná.

Tehdy voj nájezdníků protáhl od severu Moravou, kterou poplenil, a ze Slezska tak došel do Uher. Václavovi a jeho německým spojencům se koncem roku (když zamrzlý Dunaj dovolil Tatarům přejít na druhý břeh), podařilo zabránit postupu Tatarů vedeným chánem Bátú k Vídni. Touto úspěšnou obranou velmi vzrostla jeho prestiž.

Zanedlouho potom chán zemřel a mongolská vojska odešla zpět na východ.

[editovat]
Vzpoura mladšího syna

Krátce poté Fridrich II. Bojovný neteř Gertrudu nabídl přímo císaři. Václavovi slíbil pomoc uherský král Béla IV., jemuž Fridrich Bojovný odňal část území za vpádu Tatarů, a také Ota Bavorský. České vojsko zůstalo nepodpořeno a poraženo. Přesto se český princ a moravský markrabě Vladislav roku 1246 s Gertrudou Babenberskou oženil. Rakouský vévoda Fridrich téhož roku zemřel v bitvě.

Jezdecký portrét Václava I. v Gelhausenově kodexu

Vladislav si získal podporu rakouské šlechty, ale svého předchůdce následoval už o půl rok později (1247), zřejmě přirozenou smrtí. Česká královna Kunhuta zemřela krátce poté (1248).

Těžce zkoušený Václav I. k značné nelibosti české šlechty i druhorozeného syna o vliv v Rakousku postupně přichází a i jinak zanedbává vládu. Šlechtici proti Václavovi povstali v čele s královým synem Přemyslem (Otakarem II.) Válka mezi otcem a synem se vypukla naplno roku 1248 se střídavými úspěchy. Přemyslovi se podařilo opanovat celé Čechy, když Václav po neúspěšném obležení Prahy musel odejít na panství jednoho ze svých věrných Boreše z Rýzmburka. Ale po vítězství u Mostu se obratnou politikou podařilo Václavovi donutit syna ke smíru.

Přemysl byl krátce vězněn na hradě Přimda, ale brzy se vrací jako moravský markrabě. Dějinná chvíle mladého prince se už přiblížila.

[editovat]
Babenberské dědictví

Gertruda Babenberská pokračovala ve svých nárocích na dědictví, ale ani jeden z jejích dalších manželů se v Rakousku neprosadil. Václav a Přemysl vystupovali jednotně a babenberské dědictví jim nakonec spadlo do klína, když si rakouská šlechta zvolila za nového vévodu Přemysla (1251). Budoucí král se oženil s Markétou Babenberskou, sestrou vévody Fridricha Bojovného a vdovou po Jindřichu VII. Přemyslovci tak na příští čtvrt století ovládli rakouské země.

Václav I. Jednooký zemřel 23. září 1253 na svém dvoře v Počáplích (dnešní Králův Dvůr) a je pochován na pražském Starém Městě v klášteře na Františku (opuková hrobka pod podlahou kostela).

[editovat]
Potomci

Václavovou jedinou manželkou byla od roku 1224 Kunhuta Štaufská (1200? - 1248), se kterou měl pět dětí:
Vladislav Český (1227 - 1247), moravský markrabě
∞ 1246 Gertruda Babenberská
Přemysl Otakar II. (1233? - 1278), český král, vévoda rakouský, štýrský, korutanský a kraňský
∞ 1252 Markéta Babenberská
∞ 1261 Kunhuta Uherská
Božena Česká († 1270), braniborská markraběnka
∞ 1243 Ota III. Braniborský
Anežka († 1268), míšeňská markraběnka
∞ Jindřich Jasný
dcera († před 1248)

[editovat]
GenealogieVladislav II.
nar. asi 1110
zm. 18. ledna 1174 Judita Durynská
nar. asi 1135
zm. 9. září po 1174 Béla III.
nar. asi 1148
zm. 24. dubna 1196 Anežka de Châtillon
nar. 1154
zm.1184


Přemysl Otakar I.
nar. asi 1155
zm. 15. prosince 1230 Konstancie Uherská
nar. 1181
zm. 6. prosince 1240Kunhuta Štaufská
nar. asi 1200
zm. 13. září 1248
OO 1224 Václav I.
nar. 1205
zm. 23. září 1253Vladislav Český
nar. 1227
zm. 3. ledna 1247
Přemysl Otakar II.
nar. asi 1233
zm. 26. srpna 1278
Božena Česká Anežka
zm. 1268
dcera


[editovat]
Královská města (pravděpodobně) založená během vlády Václava I.

Václav I. na medailonu z 19. století od sochaře Anotonína Poppa

[editovat]
Čechy
Staré Město pražské, asi 1235-1245
Stříbro, asi 1240
Loket, 1240-1253
Žatec, snad už 1249, určitě 30. listopadu 1265, kdy privilegium Přemysla Otakara II.
Cheb, před 1250

[editovat]
Morava
Jihlava, 1233
Olomouc, ca 1240
Brno, 1238, 1240 - nejstarší doklad rychtáře 1243 zakládací listina
Přerov, 1252

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 kingfishers kingfishers | Web | 19. června 2015 v 23:21 | Reagovat

schvalena pujcka ihned ;-)

2 AlysonZwr AlysonZwr | E-mail | Web | 8. října 2017 v 17:31 | Reagovat

Oh Heavens. I don't know what to do as I have a lot of of work to do next week month. Plus the university exams are getting, it will be a stretch. I am already losing sleep maybe I should <a href=https://www.snowdonrailway.co.uk/phpunit/tramadol-gotas-precio>click here</a> to calm down a little bit. Hopefully it will all go well. Wish me luck.

3 BethanySuf BethanySuf | E-mail | Web | 11. října 2017 v 1:56 | Reagovat

http://shah-soft.com/arcade/profile/bertietinch.html

4 Dol77larOi Dol77larOi | E-mail | 15. října 2017 v 18:09 | Reagovat

Были заплачены деньги 6000 за покупку базы данных и просто швырнул. с другого аккаунта к нему обратились, уже специально на 100р была сделка на выборку и тоже швырнул.

непорядочный гандон. кинет 100р%

Телеграм  @japoshka кидальная дешевка

5 Larryhob Larryhob | E-mail | Web | 1. prosince 2017 v 22:22 | Reagovat

http://3ddroid.ru/component/k2/itemlist/user/23747  смотреть кино 4 2   где посмотреть полную версию  http://www.mccbrasil.org.br/component/k2/itemlist/user/1073360

6 citalopram 40mg citalopram 40mg | E-mail | Web | 15. července 2018 v 14:09 | Reagovat

citalopram 10 mg

7 ranitidine 300 mg ranitidine 300 mg | E-mail | Web | 17. července 2018 v 17:59 | Reagovat

ranitidine 150 mg

8 ranitidine 300 mg ranitidine 300 mg | E-mail | Web | 17. července 2018 v 22:10 | Reagovat

ranitidine 300 mg

9 meloxicam 15 mg meloxicam 15 mg | E-mail | Web | 18. července 2018 v 7:01 | Reagovat

meloxicam 15 mg

10 meloxicam 7 5 mg meloxicam 7 5 mg | E-mail | Web | 18. července 2018 v 10:10 | Reagovat

meloxicam 7 5 mg

11 naproxen 500 mg naproxen 500 mg | E-mail | Web | 19. července 2018 v 10:39 | Reagovat

naproxen 500 mg

12 Jamesteago Jamesteago | E-mail | Web | 6. srpna 2018 v 0:37 | Reagovat

<a href=http://fei.girls-kzn.mobi>проститутки Казань</a>
<a href=http://fei.girls-kzn.mobi/individuals/>индивидуалки Казань</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama